Kinderen en school

Schoolkeuze

Als ouder kies je om verschillende redenen een school voor je kind. Je wordt geconfronteerd met een waaier aan onderwijstypes. Het is belangrijk dat je voor een school kiest die aansluit bij je persoonlijke opvoedingsstijl en de eigenheid van je kind. Daarnaast hou je best zo goed mogelijk rekening met praktische aangelegenheden als afstand en kostprijs.

Om kinderen alle ontwikkelingskansen te bieden, heeft in België elk kind recht op onderwijs. Er geldt daarom een leerplicht van 6 jaar tot en met 18 jaar, of tot wanneer het diploma van het secundair onderwijs is behaald. Dit betekent niet dat je kind verplicht naar school moet. De mogelijkheid is er om als ouder te kiezen voor thuisonderwijs of privaat onderwijs. Er is dus geen schoolplicht.

Aangezien de leerplicht slechts geldt vanaf de leeftijd vanaf 6 jaar, is kleuteronderwijs dus niet verplicht. Desondanks onderstrepen we het belang van naar schoolgaan vanaf 2,5 jaar. Kleuters kunnen naar de kleuterklas vanaf de eerste instapdatum nadat ze de leeftijd van 2,5 jaar hebben bereikt.

Gezinnen kunnen in aanmerking komen voor school- en studietoelagen en onderwijscheques. Hiervoor spreek je het best de school van je kind aan. Nuttige informatie vind je ook op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.

Kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie is een vaak gehoorde term. Hiermee wordt de deelname van kleuters aan het onderwijs bedoeld. Er zijn enorm veel voordelen verbonden aan kleuteronderwijs. De kinderen krijgen een brede waaier aan handvaten voorgeschoteld, variërend van sociale en praktische vaardigheden tot taalvaardigheden. Anderstalige kinderen kunnen in de kleuterklas op een goede manier Nederlands leren. Daarnaast biedt de kleuterklas structuur aan kinderen. Kleuteronderwijs zou niet duur mogen zijn. De overheid engageert zich om de schoolkosten laag te houden. Kinderen kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage wanneer ze genoeg dagen aanwezig zijn en ze hebben ook recht op een schoolpremie.

Voor meer informatie hierover kan je terecht op
www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie.

Een goede samenwerkingsrelatie

Het schoolgebeuren is belangrijk binnen de opvoeding van kinderen en jongeren. Op elke leeftijd is een goed doordachte schoolkeuze cruciaal. We doen dan ook een warme oproep om de samenwerkingsrelatie tussen alle partijen (ouders, school en kind) zo veel mogelijk positief te stimuleren.

Voordelen van een goede samenwerkingsrelatie tussen ouder en school

We vermeldden al dat ouders om verschillende redenen een schoolkeuze maken. Hieronder beschrijven we de voordelen van een goeie samenwerkingsrelatie tussen de school, ouders en/of opvoedingsfiguren en je kind. Deze relatie komt pas tot bloei wanneer alle partners een actieve houding aannemen.

Voordelen voor het kind:

 • Komt met meer zin naar school als de ouder voldoende betrokken is bij het schoolgebeuren.
 • Voelt zich beter begrepen als zowel ouder als leerkracht veel over hem weten.
 • Gelijkaardige aanpak thuis en op school.

Voordelen voor de ouders:

 • Voelen zich op hun gemak en meer betrokken bij de activiteiten op school.
 • Dragen gemakkelijker de verantwoordelijkheid over aan de leerkracht.
 • Stellen gemakkelijker vragen aan de leerkracht.
 • Kunnen eventueel thuis de aanpak van de leerkracht toepassen.
 • Zorgen met betrekking tot het kind, zijn/haar leerproces en andere aangelegenheden worden gemakkelijker gedeeld met de leerkracht

Voordelen voor de leerkracht:

 • Het is mogelijk afspraken te maken rond een gelijkaardige aanpak met de ouders/opvoedingsfiguren.
 • Zorgen met betrekking tot het kind kunnen gemakkelijker besproken worden.
 • Problemen signaleren en hulp van school inroepen wordt eenvoudiger.
 • Bevordert een goede schoolreputatie.

Er bestaan trainingsprogramma’s die de samenwerking tussen het gezin en de school bevorderen. Het CKG Kapoentje VZW biedt hieromtrent STOP 4-7 (Samen sterker Terug Op Pad) en het POP (Individueel Positief Opvoedingsprogramma) aan.

CLB

Een van de diensten waar je als ouder van een schoolgaand kind zeker mee in contact komt, is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, kortweg het CLB.

Het CLB houdt zich bezig met allerhande thema’s. De bekendste is preventieve gezondheidszorg waaronder de medische controles en vaccinaties vallen. Daarnaast staat het CLB in voor gegevensverzameling voor de overheid, het begeleiden van kinderen naar het buitengewoon onderwijs, gelijke onderwijskansen, rouwbegeleiding en samenwerking met het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). Tot slot heeft het CLB een plaats in de jeugdhulp. Ze vormt de draaischijf tussen onderwijs en welzijn. CLB’s werken vanuit hun CLB-opdracht samen met andere voorzieningen binnen welzijn voor hun leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en scholen. Scholen hebben via hun zorgbeleid en leerlingenbegeleiding een belangrijke rol in de detectie van problemen bij leerlingen.

Pesten en Spijbelen

Pesten

 

Pesten blijft een hardnekkig probleem. Een op vijf kinderen wordt gepest. De oplossing ligt in een gedeelde verantwoordelijkheid voor ouders en scholen. We spreken over pesten wanneer een of meerdere kinderen gedurende een periode een ander kind geweld aandoet, zowel geestelijk als lichamelijk. Er bestaat een machtsonevenwicht tussen de dader(s) en het slachtoffer.

Als ouder moet je inspelen op de rol die je kind bij het pesten opneemt.

Is je kind slachtoffer? Laat hem/haar dan het verhaal doen. Probeer om een stappenplan af te spreken in de richting van een oplossing. Doe niks waar je kind echt tegen is.

Probeer in plaats daarvan je kind te overtuigen. Om een duidelijker zicht te krijgen op het pesten, is het aangeraden om een logboek bij te houden. Krik het zelfvertrouwen van je kind op door vriendjes of hobby’s waar het zich goed bij voelt.

Is je kind een pester? Het eerste wat je moet doen is een beeld vormen van wat er aan de hand is. Leg je oor te luister bij je kind, zijn leerkrachten, eventueel de zorgcoördinator en vrienden. Breng je kind het verschil bij tussen pesten en plagen. Veroordeel pesten duidelijk en vraag je kind om onmiddellijk te stoppen. Probeer je kind bij te brengen dat zijn gedrag pijn veroorzaakt. Focus op manieren om het goed te maken.

Is je kind een omstaander? Ook hier is het belangrijk om een correct beeld te vormen van het gedrag. Daarna is het belangrijk om je kind te stimuleren om zelf een verantwoordelijke juf of meester op de hoogte te brengen. Bespreek de stappen die je zelf wil ondernemen maar ga niet tegen de uitdrukkelijke wensen van je kind in. Het is nuttiger om hem of haar te overtuigen. Het kind moet weten dat het pesten moet stoppen en steun het om iets te ondernemen.

Spijbelen

 

Onderwijs Vlaanderen definieert spijbelen als volgt: “Spijbelen is afwezig zijn van school. Er zijn verschillende vormen van spijbelen of schoolverzuim. De afwezigheid van leerlingen kan geoorloofd zijn door een geldige reden zoals ziekte. Afwezig zijn zonder een geldige reden is ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen.”

We maken een onderscheid tussen luxeverzuim en signaalverzuim. In het geval van luxeverzuim blijft een kind weg van school met medeweten van de ouders voor bijvoorbeeld extra vakantiedagen. We spreken van signaalverzuim wanneer het spijbelen een symptoom is van een onderliggende oorzaak.

Voorbeelden hiervan zijn problemen met de leerkracht of het slecht functioneren binnen de school. Het is belangrijk dat spijbelen preventief en signaalgevoelig wordt aangepakt.

Spijbelen zet een ketting van gevolgen in werking.

 • Vanaf 10 halve dagen ongeoorloofd verzuim, is de school verplicht om het CLB in te schakelen. Samen gaan ze op zoek naar de oorzaak. Met de ouders en de leerling wordt aan een oplossing gewerkt. Dit kan verdere begeleiding zijn binnen de welzijnssector.
 • Als de situatie niet verbetert kunnen verschillende stappen worden gezet.
  – De school schakelt de politie in die een spijbelcontract opstelt met de leerling. Wanneer dit niet wordt nageleefd, wordt een PV geschreven.
  – Het PV gaat naar het parket. Deze laatste beslist wat er verder gebeurt. Maatregelen kunnen variëren van sancties tot verdere hulpverlening.
  – In extreme situaties wordt het Ministerie van Onderwijs en Vorming op de hoogte gesteld.

Deel deze informatie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email